Algemene voorwaarden

Artikel 1. Duur overeenkomst

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 2. Contributie

De contributie wordt per vooruitbetaling geïncasseerd. De deelnemer verplicht zich om zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn/haar bankrekening. Indien door een onvoldoende saldo afschrijving van het contributiebedrag niet mogelijk blijkt te zijn wordt er per kalendermaand € 7,50 voor administratiekosten in rekening gebracht. Ook kan de toegang tot het sportcenter worden ontzegd.
 

Artikel 3. Lidmaatschap

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Bij misbruik wordt de pas ingenomen. In geval van verlies van de lidmaatschapspas dient dit onmiddellijk gemeld te worden, waarbij tegen betaling een vervangende kaart zal worden uitgegeven.

Artikel 4. Prijswijziging

Ramdas SportCenter is bevoegd om de contributie te wijzigen. Wijziging van het contributiebedrag zal minimaal 3 kalendermaanden tevoren bekend worden gemaakt, zodat deelnemer voldoende tijd heeft om de overeenkomst desgewenst te beëindigen.

Artikel 5. Beeindiging overeenkomst

Beëindiging van de overeenkomst kan alleen schriftelijk en per aangetekende post geschieden. Men dient hierbij rekening te houden met een opzegtermijn van 1 maand. Bij het opzeggen c.q. bij de laatste training dient ook de lidmaatschapspas te worden ingeleverd. Zolang Ramdas SportCenter de lidmaatschapspas niet heeft terugontvangen blijft de contributieplicht van kracht, telkens voor éénzelfde periode met het daarvoor geldende tarief. Er vindt nimmer restitutie plaats in geval van vooruit betaalde contributies. Ook achterstallige contributies worden nimmer kwijt gescholden.

Artikel 6. Ontbinding overeenkomst

Ramdas SportCenter is bevoegd de overeenkomst direct te beëindigen indien
  1. de deelnemer niet voldoet aan de algemene voorwaarden;
  2. de deelnemer zich niet houdt aan de huisregels van Ramdas SportCenter;
  3. de deelnemer respectloos omgaat met personen of materialen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Directie en medewerkers van Ramdas SportCenter stellen zich niet aansprakelijk voor verlies van eigendommen en voor schade- of letselkosten door een ongeval. Door de deelnemer veroorzaakte schade aan het gebouw of aan de inventaris wordt verhaald op de deelnemer op grond van de Wettelijke Aansprakelijkheid.

Artikel 8. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.
© 2021 | Ramdas SportCenter Huisregels | Algemene voorwaarden | AVG Privacy | Ramdas MediaDesign