Openingstijden:
Maandag t/m Donderdag
08:00 - 22:30 uur
Vrijdag
08:00 - 22:00 uur
Zaterdag en Zondag
09:00 - 16:00 uur
Nieuws
17 mei 2024.
Pinksteren
22 apr. 2024.
Koningsdag
07 apr. 2024.
Openhuis
28 mrt. 2024.
Pasen
Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DUUR OVEREENKOMST

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met minimaal aan de voorzijde aangegeven periode. Na het verstrijken van deze periode wordt deze overeenkomst gehandhaafd voor hetzelfde aan de voorzijde aangegeven periode.

ARTIKEL 2. CONTRIBUTIE

De contributie wordt per vooruitbetaling geïncasseerd. De deelnemer verplicht zich om zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn/haar bankrekening. Indien door een onvoldoende saldo afschrijving van het contributiebedrag niet mogelijk blijkt te zijn wordt er per kalendermaand € 7,50 voor administratiekosten in rekening gebracht. Ook kan de toegang tot het sportcenter worden ontzegd.
 

ARTIKEL 3. LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Bij misbruik wordt de pas ingenomen. In geval van verlies van de lidmaatschapskaart dient dit onmiddellijk gemeld te worden, waarbij tegen betaling een vervangende kaart zal worden uitgegeven.

ARTIKEL 4. PRIJSWIJZIGING

Ramdas SportCenter is bevoegd om de contributie te wijzigen. Wijziging van het contributiebedrag zal tijdig bekend gemaakt worden, zodat deelnemer voldoende tijd heeft om de overeenkomst desgewenst te beëindigen.

ARTIKEL 5. BEËINDIGING OVEREENKOMST

Beëindiging van de overeenkomst kan schriftelijk, eventueel per email geschieden. De bewijslast van de opzegging berust bij de deelnemer zelf. Men dient bij opzegging rekening te houden met een opzegtermijn van minimaal 1 maand. Bij het opzeggen c.q. de laatste training dient ook de lidmaatschapspas te worden ingeleverd. Zolang Ramdas SportCenter de lidmaatschapspas niet heeft terugontvangen blijft de contributieplicht van kracht. Achterstallige contributies worden nummer kwijt gescholden.

ARTIKEL 6. ONTBINDING OVEREENKOMST

Ramdas SportCenter is bevoegd de overeenkomst vóór afloop van de overeengekomen termijn te beëindigen indien:
  1. de deelnemer niet voldoet aan de algemene voorwaarden;
  2. de deelnemer zich niet houdt aan de huisregels van Ramdas SportCenter;
  3. de deelnemer respectloos omgaat met personen en/of materialen.

ARTIKEL 7. AANSPRAKELIJKHEID

Directie en medewerkers van Ramdas SportCenter stellen zich niet aansprakelijk voor verlies van eigendommen en voor schade- of letselkosten door een ongeval. Door de deelnemer veroorzaakte schade aan het gebouw of aan de inventaris wordt verhaald op de deelnemer op grond van de Wettelijke Aansprakelijkheid.

ARTIKEL 8. TOEPASSELIJK RECHT

Op de overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.
© 2024 | Ramdas SportCenter Huisregels | Algemene voorwaarden | AVG Privacy | Ramdas MediaDesign